Privacyverklaring


PRIVACYVERKLARING HSV Ons Genoegen Giesbeek

HSV Ons Genoegen Giesbeek is gevestigd te Giesbeek en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 40120415. 
Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Giesbeek verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.


1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS


1.1 HSV Ons Genoegen Giesbeek verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:


a.zich inschrijft / aanmeldt als lid van een bij HSV Ons Genoegen Giesbeek aangesloten hengelsportvereniging of landelijke specialistenorganisatie;
b.een product of dienst afneemt bij HSV Ons Genoegen Giesbeek (zoals een abonnement op onze magazines of nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
c.contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).


1.2. HSV Ons Genoegen Giesbeek verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:


a. voorletters en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. leeftijd;
g. geslacht;
h. rekeningnummer(s);
i. het lidmaatschap(snummer;
j. en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);
k. browsercookies.1.3 HSV Ons Genoegen Giesbeek kan deze gegevens gebruiken om:


• het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
• beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
• voorlichting (informatievoorziening);
• onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
• handhaving.2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR


U kunt contact opnemen met HSV Ons Genoegen Giesbeek per e-mail: visclub6b@gmail.com voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop HSV Ons Genoegen Giesbeek persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die HSV Ons Genoegen Giesbeek met betrekking tot u verwerkt;

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door HSV Ons Genoegen Giesbeek .3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

1. HSV Ons Genoegen Giesbeek zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

2. HSV Ons Genoegen Giesbeek treft adequate technische en organisatorische maatregelen om
uw gegevens te beveiligen.


4. DERDEN


1. HSV Ons Genoegen Giesbeek kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

     • overkoepelende organisaties als: Hengelsportfederatie Midden Nederland en Sportvisserij Nederland;
     • verwerkers van Sportvisserij Nederland (voor de uitvoering van de dienstverlening);
     • personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.


2. HSV Ons Genoegen Giesbeek verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of HSV Ons Genoegen Giesbeek daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.5. WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.Giesbeek, juni 2018