Notulen jaarvergadering 2018

NOTULEN JAARVERGADERING 2018

Aanwezig:8 leden en 4 bestuursleden.

Afgemeld:Henk Klomp

1.Opening.
De opening om 20.00 uur door voorzitter H. Knuman.

2.Notulen jaarvergadering 2017 en mededelingen secretaris.
Piet Elderman: Wat zijn de kosten van een ligplaats aan het visbotensteiger?
Harry Knuman: € 90,-

Verder geen op- of aanmerkingen. De notulen worden bij deze vastgesteld.
Met dank aan de secretaris.

Aantal leden per 31-12-2017 totaal: 558 

VISpashouder: 484
Extra VISpashouder: 72
Jeugd: 2


3.Financieel verslag penningmeester.
Piet Wiersma: kosten huisvesting veel meer dan in 2016
Nellie Wieggers: komt door de hogere onderhoudskosten.
Albert Bruins: ik mis het financieel verslag van de wedstrijden.
Nellie Wieggers: vanaf 2017 wordt dit niet meer in het verslag gespecificeerd. Is deels opgenomen onder kantine

Verslag wordt goedgekeurd.

Met dank aan Nellie Wieggers.


4.Kascontrole.
Voor het jaar 2017 is de kas gecontroleerd door Rik Wilpshaar en Chris Rewinkel.
De kas is in orde bevonden. Alles zag er overzichtelijk uit. Rik heeft de verklaring ondertekend
Rik en Chris bedankt!

Voor de kascontrole van 2018 meldt Piet Elderman zich. Hij volgt Chris Rewinkel op en vormt volgend jaar met Rik Wilpshaar de kascontrolecommissie.

5.Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn dit jaar Klaas Polman en Harry Knuman. Er is geen bezwaar vanuit de vergadering. Beiden worden herkozen.

6.Pauze. 

7.Verenigingsmededelingen.

•Afscheid Theo - en Marco van de Peppel.
Na jaren onderdeel te hebben uitgemaakt van de wedstrijdcommissie stoppen beide commissieleden met deze activiteit.
Harry Knuman bedankt beiden voor hun inzet ook al het werk wat ze de laatste jaren hebben gedaan voor de jeugdwedstrijden.
Beiden krijgen een bon aangeboden als blijkt van waardering.


•Clubgebouw:
•Regulier onderhoud en schoonmaakacties.
•Schilderwerk is onderhanden genomen.
•Er is een brandhaspelslang geplaatst. Dit is door de verzekering verplicht gesteld.


•Visbotensteiger:
•Afgelopen jaar weer een aantal drijvers gevuld en de nieuw aangeschafte kunststof delen erop bevestigd ter vervanging van planken. Er moeten nu nog van twee steigers drijvers worden gevuld. Ook het oploopsteiger moet aangepakt worden. Harry K. vraagt Piet Wiersma (technisch deskundig) om met Klaas te gaan kijken hoe de overgang van het oploopsteiger naar het vaste steiger verbetert kan worden. Piet stemt hiermee in.


•Handhaving:
•Bijeenkomst bezocht politie / BOA / controleurs bij politie Zevenaar.
Behandelde onderwerpen:
o Bij stroperij 112 bellen. Bij een misdrijf ook HSF Midden Nederland.
o Incidenten worden met allen betrokken verenigingen gedeeld.
o Geadviseerd wordt om bij het signaleren van beroepsvisser Komen dit met een foto vast te leggen en mailen naar  de politie. (Karin H.)
o Blijf gegevens verzamelen bij overtredingen van beroepsvisser Komen.
o In 2016 geen enkele controle vanuit deze groep geweest. Het initiatief moet vanuit de verenigingen komen. Karin  geeft aan dit jaar (2017) wel twee controledagen te plannen. Deze hebben ook plaatsgevonden. Als de verenigingen meer willen moeten ze dat aangeven.


•IJsselcombinatie:
•Geen bijzonderheden.


•Diversen:
•Valeplas i.c.m. overnachtingshaven: er is een nieuw onderzoek gedaan. Het aantal steigers is teruggebracht van vier naar drie. De werkzaamheden zullen later aanvangen en derhalve later klaar zijn (ca. 2022).

•Karpergat:
o Dit jaar zijn de knotwilgen weer gesnoeid.
o Het pad naar het water is opgeknapt. Geëgaliseerd met gebroken puin.
o Dit jaar vis uitgezet. 50 kg kroeskarper en 50 kg rietvoorn (25-30cm) Chris Rewinkel vraagt waarom de  wedstrijdcommissie hiervoor niet is benadert. Geeft aan dat aalscholvers het nodige zullen opeten. Harry Knuman:is  niet bij het bestuur opgekomen om leden te raadplegen voor het poten van vis. M.b.t. aalscholver is bewust gekozen  voor kroeskarper en wat grotere voorn.

•Jeugdwedstrijd, voorjaar 2017 was met een mindere deelname dan 2016 (8 visser(tjes)) toch weer een succes. Er zijn vier wedstrijden gevist aan de wetering en alle deelnemers vingen elke wedstrijd vis.

•Ook dit jaar doet HSV “Ons Genoegen” Giesbeek weer mee met de “landelijke opschoondag”. Dit jaar 24 maart. Graag bij Harry Knuman aanmelden.

•HSV Ons genoegen is benadert door het Dorpsplatform om mee te werken aan de communicatie. Wij gaan hiermee akkoord.

•ALV en Regiobijeenkomst HSF Midden Nederland:
•HSF Midden Nederland heeft een nieuwe boot aangeschaft voor controles uit te voeren.
•Christian Surquin treedt toe tot het bestuur. Hij gaat jeugdzaken doen.
•Nogmaals wordt er aandacht gevraagd voor de inbreng van viswater door de verenigingen. Dit geldt niet voor de “putjes” maar voor grote wateren.


•Wedstrijden:
• De competitie gaat goed. Rond de 15 deelnemers.
• De wintercompetitie is goed bevallen. 8 tot 9 deelnemers.
• Bijeenkomst gehad met deelnemers om wensen mee te nemen.
• Hoe we dit jaar gaan vissen: niet meer links en rechts van de kribben maar iedere visser krijgt een kom  toegewezen. Men kan dus zowel rechts als links gaan vissen. (blijft natuurlijk afhankelijk van het aantal deelnemers).
• Hans Schlotter vraagt wanneer dit is beslist. Chris: ongeveer vier weken geleden. Excuses dat we je hebben  vergeten uit te nodigen.
• De inleg van de kerst- en eierwedstrijd is verhoogd met € 2,50 naar € 12,50.
• Bart Vestering: krijgt de wedstrijdcommissie een bijdrage van het bestuur? Nellie: ja, voor de vleespakketten.
o Bart: zou mooi zijn als er een gebaar vanuit het bestuur komt. Klaas het bestuur doet toch al aardig wat richting de  wedstrijdcommissie. Het eten wordt betaald met de opbrengst van de verloting. Het blijkt dat dit niet bij iedereen helder is. Advies vanuit het bestuur om dit bij iedereen duidelijk te maken.
o Nellie: wij gaan het in het bestuur bespreken. Mocht er vanuit de wedstrijdcommissie een verzoek zijn dan horen wij dat wel.
•Nellie: nu Theo gestopt is, wie gaat de kas van de wedstrijdcommissie beheren? 
Chris: dat weten we nog niet. 
Nellie: dan houd ik de kas voorlopig bij mij. 

8.Rondvraag.
• Theo van de Peppel: wanneer gaan de werkzaamheden van de overnachtingshaven van start?
• Harry Knuman: verwacht wordt 2019 / 2020.
• Chris Rewinkel: is het mogelijk om aan het karpergat visstekken te creëren en op deze stekken vissteigers te bouwen?
Harry Knuman: stekken creëren zal geen probleem zijn. In het verleden waren er altijd al meer stekken. Velen zijn in de loop der jaren dichtgegroeid. Houdt wel rekening met het broedseizoen. Voor wat betreft het bouwen van steigers voorlopig eerst maar terughoudend zijn. Zal t.z.t. bij de gemeente Zevenaar neergelegd moeten worden. Ook eerst maar kijken hoe het met de vangsten gaat.
• Chris Rewinkel: in verband met slechte vangsten willen we in het karpergat enkele wedstrijden gaan houden.
• Harry Knuman: het water is er natuurlijk voor iedereen maar we moeten natuurlijk niet de karpervissers gaan verjagen. E.e.a. zal tegen die tijd goed gecommuniceerd moeten worden.
• Albert Bruins:
o we hebben als korps meegedaan aan een wedstrijd van federatie Oost Nederland. De loting en de prijsuitreiking verliepen slecht. Dit is ook bij de federatie aangegeven.
o Bij de prijsuitreiking op de feestavond is iets niet goed gegaan met mijn vleespakket. Ik had aangegeven geen rood   vlees te willen maar gevogelte. Tevens vond ik dat hier respectloos mee is omgegaan.
o Klaas Polman: excuses daarvoor. Dat is zeker niet de bedoeling geweest. Ik was van mening dat er geen varkensvlees bij mocht.
• Rik Wilpshaar: misschien handiger als er een sticker op de doos zit met daarop de inhoud.
• Klaas Polman: kan ik proberen te regelen.
• Piet Elderman: waar ligt het visbotensteiger.
• Hans Schlotter: op de kop van de jachthaven van WSV Giesbeek.
• Chris Rewinkel: kunnen we een nieuwe telefoon voor de wedstrijdcommissie aanschaffen.
• Nellie Wieggers: kunnen jullie zelf regelen met het goedkoopste abonnement.


9.Sluiting. 22.30uur
De voorzitter bedankt een ieder voor de positieve inbreng en wenst iedereen wel thuis