Notulen jaarvergadering 2020NOTULEN JAARVERGADERING 2020

Aanwezig:9 leden en 5 bestuursleden.

1.Opening.
De opening om 20.05 uur door voorzitter H. Knuman.


2.Notulen jaarvergadering 2019 en mededelingen secretaris.
Geen op- of aanmerkingen. De notulen worden bij deze vastgesteld.
Met dank aan de secretaris.

Aantal leden per 31-12-2019 totaal:
VISpashouder:653
Jeugd: 10
Extra VISpashouders 79


3.Financieel verslag penningmeester.
Chris Rewinkel: waarom is bij wedstrijdomzet het verschil met vorig jaar zo groot.
Nellie Wieggers: heeft te maken met een storting uit de wedstrijdkas.
Chris: waarom is bij huur/pacht het verschil met vorig jaar zo groot.
Nellie: door een achterstand van de huur van de visbotensteiger. WSV Giesbeek heeft een technisch probleem gehad waardoor wij geen rekeningen hebben ontvangen.
Het verschil bij onderhoud komt door het realiseren van de overkapping achter het clubgebouw en het opknappen van de aanhanger.
Henk Hoegen: kan de penningmeester eigenhandig een groot bedrag overboeken.
Nellie: neen. Bedragen > € 2.500,- gaan altijd met toestemming van het bestuur.

Verslag wordt bij deze goedgekeurd.

Met dank aan Nellie Wieggers.
4. Kascontrole.
Voor het jaar 2019 is de kas gecontroleerd door Piet Elderman en Gerard Hilferink
De kas is in orde bevonden. Alles zag er overzichtelijk uit. Piet en Gerard hebben de verklaring ondertekend.
Piet wil graag de penningmeester een compliment geven voor de overzichtelijke administratie. Deze was dubbel uitgevoerd en derhalve uniek! Een pluim voor Nellie.

Piet en Gerard bedankt!

Voor de kascontrole van 2020 meldt Henk Hoegen zich. Hij volgt Piet Elderman op en vormt volgend jaar samen met Gerard Hilferink de kascontrolecommissie.
Henk alvast bedankt.

5.Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn dit jaar Nellie Wieggers en Henk Klomp.
Er is geen bezwaar vanuit de vergadering. Beiden worden derhalve herkozen.

6.Pauze.
7.Verenigingsmededelingen.
Clubgebouw:
Regulier onderhoud en schoonmaakacties.
Achter het clubgebouw is een overkapping gemaakt.
De status van het dak is onveranderd. We hebben al wel diverse offertes aangevraagd maar daar zijn we van geschrokken. Als we dat op die manier zouden aanpakken zou het grootste deel van onze reserves op gaan. Klaas geeft aan dat de dakbedekking zelf niet slecht is maar de constructie van de koepel is de oorzaak van de lekkage. Besloten is al wel dat de koepels tegen die tijd worden dichtgemaakt. Ton Fokker (Last Hope) en de secretaris van Last Hope zoeken nog uit wat de subsidie mogelijkheden zijn.

Visbotensteiger:
Dit jaar diverse drijvers moeten leegpompen. Het zou mooi zijn als we dit jaar van twee steigers de drijvers kunnen vullen. Dan zijn we van dat probleem af. Van het volspuiten met schuim komen we op terug omdat we bang zijn dat dit water opneemt.
De houten planken dienen hoognodig te worden schoongemaakt (hogedrukreiniger). Het is door alg-aanslag spiegelglad en dus gevaarlijk.

Karpergat:
Vorig jaar, en ook dit jaar op zaterdag (29-02-2020), zijn de knotwilgen weer gesnoeid.
Begin vorig jaar zijn er diverse dode karpers aangetroffen. Navraag gedaan wat hier aan de hand zou kunnen zijn. Een zachte winter zou de oorzaak kunnen zijn.
Tijdens de afgelopen snoeiwerkzaamheden hebben we geconstateerd dat er veel “zwerfvuil” rond het karpergat ligt. Het gaat dan over lege bierflessen; plasticflessen; lege gasflessen etc.
Handhaving:
Volgens Chris (ook controleur) is er het afgelopen jaar een visser geverbaliseerd die aan de Valeplas aan het vissen was. Navraag gedaan bij HF Midden Nederland (Bram Jacobs) maar daar krijgen we niet te horen van hoe of wat. Het blijft een vreemde zaak omdat we over dit gebied duidelijke afspraken hebben gemaakt.

Diversen:
Jeugdwedstrijd, voorjaar 2019 was met een geringe deelname (6 visser(tjes)) toch weer een succes. Er zijn vier wedstrijden gevist aan de wetering en alle deelnemers vingen elke wedstrijd vis.

Afgelopen jaar heeft HSV “Ons Genoegen” Giesbeek weer mee gedaan met de “landelijke opschoondag”. Met 12 deelnemers een redelijke opkomst. Ook dit jaar (21 maart) doen we weer mee. Graag bij Harry Knuman aanmelden.

IJsselcombinatie:
Er is het idee geopperd om de IJsselcombinatie-wedstrijd op te nemen in het wedstrijdprogramma van HSV Ons Genoegen.


Wedstrijden:
Chris geeft aan dat de competitie afgelopen jaar goed ging.10 deelnemers.
Geeft aan dat het werk (organiseren) niet meer in verhouding staat tot het aantal deelnemers. Geeft aan dat hij het dit jaar nog wel wil blijven doen maar twijfelt of hij hiermee doorgaat.
Het is wel jammer dat we niet kunnen vissen waar we willen. De wedstrijden op stilwater durven we niet meer in de Valeplas te houden (zie kopje handhaving).
Ad Boere geeft aan dat “Het Zinkende dobbertje” een afspraak heeft met HF Midden Nederland dat zij wel in de Valeplas mogen vissen. Ad heeft dit in een mail bevestigd gekregen. Toch nog maar eens bij de federatie aankaarten.
We hebben een taakverdeling gemaakt.
Aart Matser --> administratie / penningmeester;
Bart Vesterink--> diversen.
Chris Rewinkel--> voorzitter / borden;
Gerard Hilfrink--> opgaven;


Regiobijeenkomst HF Midden Nederland:
Tijdens een vergadering van waterschap Rivierenland heeft een lid van de partij van de Dieren een betoog gehouden waar sportvissers “niet vrolijk” van worden.
Organisatieontwikkelingen: Ton Fokker licht e.e.a. toe.
Er komt een stuurgroep waar twee(2) federaties, Sportvisserij Nederland (SN) en een specialistengroep aan deelnemen;
Er komt een nieuwe website-ontwikkelgroep;
Er komt een nieuwe beleidsnota.
Nienke Lely van SN geeft een presentatie over:
wat de HSV’s te wachten staat m.b.t. gemeenten (omgevingswet);
er komt een dierenwelzijnsnota aan;
maak jezelf als HSV zichtbaar.
De nieuwe omgevingswet komt er aan.
Informatie over vissen met ouderen. (Ons Genoegen heeft hier al wel over nagedacht maar geschikt viswater ontbreekt.
Loodvrij vissen wordt gepromoot. (Ons Genoegen heeft hier op de nachtvisvergunning voor het karpergat al aandacht aan besteedt).
8. Rondvraag.
Chris Rewinkel: van wie is de aanhanger onder de overkapping?
Klaas Polman: van Ons Genoegen.
Chris: Mag die door iedereen worden gebruikt. Klaas. Neen. Als je deze wilt lenen dan graag een belletje dan regel ik dat de sleutel klaar ligt. Als we deze voor iedereen beschikbaar houden hebben we er geen zicht op en staat hij bv straks week met een lekke band en niemand die er iets van weet.
Piet Elderman: heeft zeescouting Abel Tasman wel looprecht aan de Valeplas?
Harry Knuman: zij hebben een stuk grond van Leisureland (en straks van Rijkswaterstaat) gepacht en mogen daar dus wel komen.
Aart Matser: na de jeugdwedstrijden zouden de jeugdvissertjes een vergunning krijgen hoe is dat afgelopen.
Hans Schlotter:dat is misgegaan op internet. We hebben nog geprobeerd het te herstellen bij SN maar helaas. Volgend jaar doen we weer een poging.9.Sluiting. 21.45uur
De voorzitter bedankt een ieder voor de positieve inbreng en wenst iedereen wel thuis