Notulen jaarvergadering 2019

NOTULEN JAARVERGADERING 2019

Aanwezig:9 leden en 5 bestuursleden.

1.Opening.
De opening om 20.10 uur door voorzitter H. Knuman.
Alvorens de vergadering te beginnen wordt er eerst stilgestaan bij het overlijden van Tiny Klomp de echtgenote van onze secretaris.
Tiny heeft al die jaren dat Henk secretaris is Henk ondersteunt v.w.b. de ledenadministratie. Al die jaren, toen we zelf de administratie nog deden, was zij ook een drijvende kracht tijdens de betaaldagen. Tiny wist altijd precies wat waar lag en waar iets bijzonders mee was. Ook als Henk niet thuis was konden leden bij haar terecht.
We spreken daar dan ook onze dank voor uit en vragen als eerbetoon om een minuut stilte.


2.Notulen jaarvergadering 2018 en mededelingen secretaris.
Piet Elderman: Hoe zit het met het “inlijven” van VVV Last Hope? Gaan die het strak bij Ons Genoegen voor het zeggen krijgen?
Harry Knuman: Neen. Zeker niet. Zij zijn gewoon lid als ieder ander lid. Maar blijven wel een vereniging binnen onze vereniging.
Ton Fokker(voorzitter VVV Last Hope) legt uit hoe e.e.a. tot stand is gekomen. Ook geeft Ton aan wat zijn status is binnen de vliegviswereld (regionaal en landelijk). Indien van toepassing zouden wij als totale vereniging voordeel kunnen hebben van zijn netwerk. Wil nog wel vermeld hebben dat het zeker niet de bedoeling is om iets over te nemen maar zoekt wel de samenwerking op om elkaar op diverse vlakken te versterken. Afgelopen zaterdag was daar al een voorbeeld van. Last Hope kwam met acht (8) leden opdraven om te helpen tijdens het knotten van de wilgen aan het Karpergat!

Verder geen op- of aanmerkingen. De notulen worden bij deze vastgesteld.
Met dank aan de secretaris.

Aantal leden per 31-12-2018 totaal:
VISpashouder: 588
Jeugd: 5


3.Financieel verslag penningmeester.
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het financieel verslag.
Verslag wordt bij deze goedgekeurd.

Met dank aan Nellie Wieggers.

4. Kascontrole.
Voor het jaar 2018 is de kas gecontroleerd door Rik Wilpshaar en Piet Elderman.
De kas is in orde bevonden. Alles zag er overzichtelijk uit. Rik en Piet hebben de verklaring ondertekend.
Rik en Piet bedankt!

Voor de kascontrole van 2019 meldt Gerard Hilferink zich. Hij volgt Rik Wilpshaar op en vormt volgend jaar samen met Piet Elderman de kascontrolecommissie.

5.Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar is dit jaar Hans Schlotter. Er is geen bezwaar vanuit de vergadering. Hans wordt derhalve herkozen.
Het bestuur draagt Piet Wiersma voor zitting te nemen in het bestuur. Er is geen bezwaar vanuit de vergadering. Bij deze wordt Piet gekozen.

Jubilaris:
Penningmeester Nellie Wieggers is dit jaar 25 jaar bestuurslid van HSV Ons Genoegen. Het bestuur dankt Nellie voor de jarenlange inzet en hoopt hier nog lang gebruik van te kunnen maken. Nellie krijgt een bon en een bos bloemen overhandigd.


6.Pauze.

7.Verenigingsmededelingen.

•Clubgebouw:
•Regulier onderhoud en schoonmaakacties.
•De lichtkoepel op het dank lekt. Klaas geeft aan dat de dakbedekking zelf niet slecht is maar de constructie van de koepel is de oorzaak van de lekkage. Klaas gaat nog een poging doen dit te verhelpen.
•Verzoek van de wedstrijdcommissie om achter het clubgebouw een overkapping te maken. Dit t.b.v. de rokers. Een bijkomend voordeel is dat ze niet voor het clubgebouw hoeven staan.
Klaas en Piet kijken wat de mogelijkheden zijn.

•Visbotensteiger:
•Voor de overgang van het oploopsteiger naar het vaste steiger is inmiddels een “lumineuze” oplossing gevonden. Klaas, Hans en Piet hebben deze ook zelf uitgewerkt en na een keer hoog- en laagwater blijkt het te werken.
•Er moeten nog enkele drijvers worden gevuld. We willen dit niet meer op de oever doen maar vullen met korrels of volspuiten met schuim. Klaas gaat op onderzoek uit wat een goed en betaalbare oplossing is.

•Handhaving:
•In het najaar een bijeenkomst gehad met handhavingscoördinator van HF Midden Nederland (Bram Jacobs) / BOA (Pieter van Helden) / BOA van de politie Zevenaar controleurs en bestuur.
Behandelde onderwerpen:
oAlle controleurs er nog eens op gewezen dat het belangrijk is dat alle controleurs consequent zijn tijdens de diverse controles en dat iedereen dezelfde regels hanteert;
oAfspraken gemaakt hoe om te gaan met de Valeplas;
oHF Midden Nederland gaf in het verleden weekkaarten uit en geen dagkaarten. Dat is nu omgedraaid. Er worden nu enkel dagkaarten verstrekt en geen weekkaarten;
oEr komt een nieuwe richtlijn dat hengels niet meer onbeheerd mogen worden achtergelaten. (men moet dus in de buurt blijven);
oEr wordt aandacht geschonken aan belang van het wel/niet correcte benadering. Een onjuiste benadering kan agressiviteit opwekken. Mocht er spraken zijn van agressie dan terugtrekken en de politie bellen;
oEr is geconstateerd dat er vanuit het “gat achter het Gemaal” veel vis wordt meegenomen. De controleurs willen het speciaal op toezien;
oBram en Pieter willen volgend jaar grootschalige controleavonden houden.
oVoor wat betreft de looprechten aan de IJssel is er begin 2019 iets gewijzigd i.v.m. het verwijderen van de omheiningen door het Waterschap Rijn en IJssel. We proberen een oplossing te vinden voor de wedstrijden.(i.v.m. de visrechten die van Doesburg zijn).

•IJsselcombinatie:
•Er is het idee geopperd om de IJsselcombinatie-wedstrijd op te nemen in het wedstrijdprogramma.
•Samen met Velp neemt HSV Ons Genoegen deel aan het Rivier Klimaatpark.

•Diversen:
•Jeugdwedstrijd, voorjaar 2018 was met een mindere deelname dan 2017 (6 visser(tjes)) toch weer een succes. Er zijn vier wedstrijden gevist aan de wetering en alle deelnemers vingen elke wedstrijd vis.

•Ook dit jaar doet HSV “Ons Genoegen” Giesbeek weer mee met de “landelijke opschoondag”. Dit jaar 23 maart. Graag bij Klaas Polman of Hans Schlotter aanmelden.

•Wedstrijden:
•Omdat Albert Bruins niet meer deelneemt aan de competitiewedstrijden heeft zijn functie als wedstrijdcommissielid niet veel waarde. Albert is derhalve gestopt en Gerard Hilferink en Bart Vestering treden toe tot de wedstrijdcommissie;
•De competitie ging afgelopen jaar goed. 11 deelnemers.
•De wintercompetitie is goed bevallen. 7 deelnemers.

8.Rondvraag.
•Rik Wilpshaar: de zakken waar de weegnetten in worden bewaart blijven nat en stinken daardoor enorm. Kunnen hier anderen voor in de plaats komen?
oKlaas Polman: ik zal eens in de rondte kijken wat er mogelijk is;
•Ton Fokker: deel mee dat drie vliegvisverenigingen uit de regio Nijmegen – Arnhem, VVV Lasthope, VVC De Kokerjuffer en VVV Heelweg, de handen ineen hebben geslagen voor een tweedaags evenement bij Visdorado De Kool in Heelweg. Hierbij kun je als nieuwkomer een kunstvliegje leren binden, de eerste worpen maken met de vliegenhengel en wellicht je eerste forel of andere vissoort met de vlieg vangen. In het weekend van 6 en 7 april 2019 wordt er een internationale vliegviswedstrijd gehouden op twee van de plassen van Visdorado De Kool. Dit wordt georganiseerd door Semih Egemen van Fasna Fly Fishing. De drie vliegvisclubs willen deze gelegenheid graag gebruiken om meer bekendheid te geven aan het vissen met de vliegenhengel, met name aan de jeugd in de regio.

9.Sluiting. 21.45uur
De voorzitter bedankt een ieder voor de positieve inbreng en wenst iedereen wel thuis