Notulen jaarvergadering 2022

NOTULEN JAARVERGADERING 25-04-2022

Aanwezig:6 leden en 6 bestuursleden.

1.Opening.
De opening om 20.10 uur door voorzitter H. Knuman.
Gevraagd wordt om een minuut stilte voor degene die ons zijn ontvallen, met in het bijzonder Bets, de echtgenote van bestuurslid Piet Wiersma.

Ook een aanvulling voor agenda punt 5 (bestuursverkiezing). Na de publicatie van de agenda heeft Michel Kunne zich aangemeld als kandidaat bestuurslid.

2.Notulen jaarvergadering 2020 en mededelingen secretaris.
Chris Rewinkel vraagt hoe het is afgelopen met de karpersterfte aan het karpergat.
Harry Knuman: na de genomen maatregelen is er in het karpergat geen sterfte meer
geconstateerd.
Michel Kunne geeft aan dat er in die periode in de regio wel veel sterfte is geweest door een virus.

Verder geen op- of aanmerkingen op de notulen.
De notulen worden bij deze vastgesteld. Met dank aan de secretaris.

Aantal leden per 25-04-2022 totaal:816
Waarvan:
VISpashouder:          707
Jeugd:                           9
Extra VISpashouders100


3.Financieel verslag penningmeester.
Nellie Wieggers: geeft voor alle duidelijk aan dat het verslag over twee (2) boekjaren gaat (2020 en 2021). Dit i.v.m. “coronaperiode”.
Ton Fokker: hoe is het verschil in contributie tussen de twee jaren te verklaren?
Nellie Wieggers: heeft te maken met meer/minder aantal leden van het voorgaande jaar. Van 2019 naar 2020 was er een stijging en van 2020 naar 2021 een daling.

Verder geen op- of aanmerkingen.
Verslag wordt bij deze goedgekeurd. Met dank aan Nellie Wieggers.


4. Kascontrole.
Voor het jaar 2020 én 2021 is de kas gecontroleerd door Gerard Hilferink en Henk Hoegen.
De kas is in orde bevonden. Alles zag er overzichtelijk uit. Gerard heeft de verklaring ondertekend. Henk zal dit, door zijn afwezigheid, later doen.

Gerard en Henk bedankt!

Voor de kascontrole van 2023 heeft zich niemand gemeld.
Chris Rewinkel en Gerard Hilferink zullen 8 mei voor aanvang van de wedstrijd vragen of er iemand bereidt is plaats te nemen in de kascontrolecommissie.

Alvast bedankt.

5.Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn dit jaar Klaas Polman en Harry Knuman.
Er is geen bezwaar vanuit de vergadering. Beiden worden derhalve herkozen.
Michel Kunne stelt zich voor als kandidaat en legt uit waarom hij nu weer in het bestuur wil plaatsnemen (Michel zat van 2004 tot 2010 al een aantal jaren in het bestuur).
Ook voor zijn deelname aan het bestuur is geen bezwaar vanuit de vergadering.
Michel gefeliciteerd. Welkom. Wij zijn er als bestuur blij mee!
Michel geeft aan dat hij zijn aandacht wil vestigen op de visbotensteiger.

6.Pauze.

7.Verenigingsmededelingen.

Clubgebouw:
•Het dak is voorzien van nieuwe dakbedekking met daaronder isolatie;
Ton Fokker (Last Hope) is voor ons nog druk bezig geweest om uit te zoeken of er hiervoor nog mogelijkheden waren voor subsidie maar helaas;
•Systeemplafond en verlichting vernieuwd;
•Regulier onderhoud en schoonmaakacties.

•Visbotensteiger:

•Scharniersysteem oploopsteiger aangepast;
•Van een aantal zijsteigers de planken vervangen;
•De drijvers van een heel steiger gevuld. Dit samen met leden van Last Hope.


•Karpergat:
•Dit jaar zijn alle knotwilgen weer gesnoeid. Vanaf volgend jaar willen we deze om en om knotten (minder werk en niet zo zwaar);
•Twee kuub gebroken puin laten aanbrengen (Senhorst) om een groot gat te dichten bij de ingang;
•Tijdens de afgelopen snoeiwerkzaamheden hebben we geconstateerd dat er veel “zwerfvuil” rond het karpergat ligt. Het gaat dan over lege bierflessen; plasticflessen; lege gasflessen etc. Als we karpervissers erop aanspreken heeft niemand het gedaan;
•Jagers hadden een “jachtladder” achter het karpergat geplaatst. Ondanks dat wij daar geen toestemming voor hadden gegeven. Na overleg met de gemeente Zevenaar is deze weer verwijderd.
•Handhaving:
•Bijeenkomst gehad met de wijkagent en afgesproken dat we bij misstanden rechtstreeks contact met hem kunnen opnemen. Dit heeft al geresulteerd in een constatering van illegale dumping van afval.


•Diversen:
•Afgelopen jaren heeft HSV “Ons Genoegen” Giesbeek weer mee gedaan met de “landelijke opschoondag”. Dit jaar met 15 deelnemers een goede opkomst;
•Vraag aan de wedstrijdcommissie: wordt er door de wedstrijdvissers nog meegedaan aan het Vang5 project?
Chris Rewinkel: ja, elke deelnemers neemt het afval, wat er op zijn stek ligt, mee.


•Wedstrijden:
•Chris geeft aan dat er niet meer in competitieverband wordt gevist.
Er worden nu alleen losse wedstrijden georganiseerd.
Het gaat dan om individuele- en koppelwedstrijden.
Het programma is afgestemd met HSV “De Graskarper” uit Duiven zodat we aan elkaars wedstrijden kunnen deelnemen.
De aantal deelnemers aan de wedstrijden is redelijk te noemen;
•De wedstrijd Giesbeek- Griethausen zal 18-09-2022 worden gevist.
•De IJsselcombinatie wedstrijd wordt gehouden op 28-05-2022.


•IJsselcombinatie:
•Velp:- in 2020 is er in het water bij het Biljoen karpersterfte geweest;
- Statuten i.v.m. WBTR al aangepast. Moet nog worden goedgekeurd door de ALV maar de geringe opkomst is een belemmering. Er wordt nogmaals een oproep gedaan;
•Doesburg: - de “vistrap” blijkt geslaagd. Er migreren veel vissen naar de Oude IJssel. In de toekomst wordt er misschien een camera geplaatst;
-Sinds 2018 is ons ledenaantal verdubbeld;
•Gertjan van Burken is als verenigingsondersteuner van HF Midden Nederland ook bij deze vergadering aangeschoven.
Gertjan geeft aan dat hij bezig is met het opstellen van een enquête voor hengelsportverenigingen. Dit om de behoeftes en wensen van hengelsportverenigingen in beeld te brengen.

•Regiobijeenkomst en ALV HF Midden Nederland:
•Het ledenaantal is in 2020 met 10.000 toegenomen. HF Midden Nederland telt nu 90.000 leden. Dit betekent helaas dat er ook meer klachten komen van burgers over gedragingen van vissers;
Een vraag die werd gesteld over de geplande verhoging van € 1,75 of die wel nodig is met het groeiende aantal leden.
Deze verhoging is ook nodig om meer controles te kunnen uitvoeren.
•Federatie wil de (loop)rechten van, langs de Waal liggende gronden. Wij hebben in de vergadering aangegeven dat het gedrag van enkele vissers niet uitnodigt de gronden beschikbaar te stellen;
•Bestuursverkiezing: Christiaan Sirquin wilde als wedstrijdcommissaris stoppen maar blijft toch nog een jaar aan. Arjan Thielking blijft als secretaris aan.
•HF Mid. Ned. Is op zoek naar opslagruimte b.v. garagebox;
•Gertjan van Burken stelt zich voor als verenigingsondersteuner. Het betreft hier een pilot van 1 à 2 jaar. Hij gaat alle verenigingen bezoeken om te peilen waar behoefte aan is. (bij Ons Genoegen is hij al op bezoek geweest);
•Organisatieontwikkelingen: er komt een reorganisatie waarbij er een fusie zal komen van alle federaties. Al het personeel maar ook alle leden zullen straks rechtstreeks onder Sportvisserij Nederland vallen. Er blijft nog wel van elke federatie een regiokantoor bestaan. Dus de lijnen naar de vereniging kunnen kort blijven.
Door deze reorganisatie zullen onze statuten moeten worden aangepast. Maar omdat deze ook al moeten worden aangepast in het kader van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) wachten we hiermee tot de reorganisatie is afgerond.


•Rondvraag.
•Klaas Polman: het schilderwerk clubgebouw buiten is slecht. Zullen we daar dit jaar mee starten?
Harry Knuman: goed idee.
•Chris Rewinkel: (controleur) geeft aan nog steeds geen controleurspasje te hebben van de federatie.
Harry Knuman: we hebben navraag gedaan bij HF Midden Nederland (Bram Jacobs). Die geeft aan dat iedereen moet deelnemen aan de z.g. opfriscursus. Dit wordt geëist door Sportvisserij Nederland;
•Michel Kunne: worden de jeugdwedstrijden nog weer gehouden?
Harry Knuman: hebben we het in het bestuur al over gehad. Is wel het plan maar dan moeten we haast maken.
•Michel Kunne: worden er nog karpers uitgezet in het karpergat:
Harry Knuman: is een aantal jaren geleden nog gebeurd.


9.Sluiting. 
21.40 uur
De voorzitter bedankt een ieder voor de positieve inbreng en wenst iedereen wel thuis