Agenda

AGENDA JAARVERGADERING 2018

AANVANG 20.00 UUR in CLUBGEBOUW


1.Opening. 

2.Notulen jaarvergadering 2017 en mededelingen secretaris. 

3.Financieel verslag penningmeester. 

4.Kascontrole. 

5.Bestuursverkiezing.
    Aftredend en herkiesbaar: Klaas Polman en Harry Knuman 

6.Pauze.
 
7.Verenigingsmededelingen.
-Clubgebouw
-Visbotensteiger
-Wedstrijden

8.Rondvraag. 

9.Sluiting.