Notulen jaarvergadering 2017

NOTULEN JAARVERGADERING 6 maart 2017

Aanwezig:8 leden en 4 bestuursleden.

Afgemeld:Henk Klomp

1.Opening.
De opening om 20.00 uur door voorzitter H. Knuman.


2.Notulen jaarvergadering 2016 en mededelingen secretaris.
Rik Wilpshaar: heeft het bestuur, zoals in de vorige jaarvergadering beloofd, de aanmelding van René Schutten intern nog besproken?
Harry Knuman: ja, we hebben het nogmaals overwogen maar zijn niet tot een ander besluit gekomen. Er is uiteindelijk een gesprek geweest e.e.a.met René is besproken en waar aan René is gevraagd of hij de coördinatie van activiteiten op zich wilden nemen. René zag daar van af.

Verder geen op- of aanmerkingen. De notulen worden bij deze vastgesteld.
Met dank aan de secretaris.

Aantal leden per 31-12-2016 totaal:

VISpashouder:          518
Extra VISpashouder:  71
Jeugd:                          4


3.Financieel verslag penningmeester.
Rik Wilpshaar: de afschrijving van het steiger is meer dan vorig jaar.
Nellie Wieggers: komt door de aanschaf van de nieuwe delen.
Theo van de Peppel: ik mis het financieel verslag van de wedstrijden.
Nellie Wieggers: vanaf 2017 wordt dit niet meer in het verslag gespecificeerd vandaar dat het bedrag op € 0,- staat.

Verslag wordt goedgekeurd.

Met dank aan Nellie Wieggers. 


4.Kascontrole.
Voor het jaar 2016 is de kas gecontroleerd door Marco van de Peppel (als reserve van Chris Rewinkel) en René Schutte.
De kas is in orde bevonden. Alles zag er overzichtelijk uit. Marco heeft de verklaring ondertekend
Marco en René bedankt!

Voor de kascontrole van 2017 meldt Rik Wilpshaar zich. Hij volgt René Schutte op en vormt volgend jaar met Chris Rewinkel de kascontrolecommissie. 


5.Bestuursverkiezing.

Aftredend en herkiesbaar zijn dit jaar Henk Klomp en Nellie Wieggers. Er is geen bezwaar vanuit de vergadering. Beide worden herkozen.

Klaas Polman 25 jaar bestuurslid.

Harry Knuman leest een stuk voor over wat Klaas zoal voor de vereniging heeft betekend. 
 

6.Pauze. 


7.Verenigingsmededelingen. 

Clubgebouw:
•Regulier onderhoud en schoonmaakacties.
•Momenteel wordt het schilderwerk onderhanden genomen.

Visbotensteiger:
•Afgelopen jaar weer een aantal drijvers gevuld en de nieuw aangeschafte kunststof delen erop bevestigd ter vervanging van planken. Er moeten nu nog van drie steigers drijvers worden gevuld en van een deel de planken worden vervangen. Ook het oploopsteiger moet aangepakt worden.

Handhaving:

•Bijeenkomst bezocht politie / BOA / controleurs bij politie Zevenaar.
Behandelde onderwerpen:
  o Incidenten worden met allen betrokken verenigingen gedeeld.
  o Geadviseerd wordt om bij het signaleren van beroepsvisser Komen dit met een foto vast te leggen en mailen naar   de politie. (Karin H.)
  o Bram Jacobs meldt dat Pieter van Helder de nieuwe BOA is.
  o Blijf gegevens verzamelen bij overtredingen van beroepsvisser Komen.

IJsselcombinatie:
•Geen bijzonderheden.

Diversen:

  o De populieren aan het Karpergat zijn door de gemeente Zevenaar onder handen genomen en flink             uitgedund/opgesnoeid.
  o Naar aanleiding van een vraag van Albert Bruins over hoe de vereniging verzekerd is, heeft het bestuur de       polisvoorwaarden van de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen
 nog eens minutieus doorgelopen. Voor zover onze kennis strekt (en ook ooit aangegeven door HF Midden   Nederland) lijkt het er op dat de dekking hiervan voldoende is.
 o Valeplas i.c.m. overnachtingshaven: ”Ons Genoegen” is stakeholder in het stakeholdersoverleg van     Rijkswaterstaat(RWS). Er zijn diverse bijeenkomsten bijgewoond. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten is er een   overleg geweest met RWS; HF Midden Nederland de gemeente Zevenaar en HSV ”Ons Genoegen”. Het onderwerp   van dit overleg was Visrechten Valeplas.

•Jeugdwedstrijd, voorjaar 2016 was met een deelname van 12 visser(tjes) een groot succes. Er zijn vier wedstrijden gevist aan de wetering en alle deelnemers vingen elke wedstrijd vis.

• Ook dit jaar doet HSV “Ons Genoegen” Giesbeek weer mee met de “landelijke opschoondag”. Dit jaar 25 maart.     Graag bij Harry Knuman aanmelden.

•ALV en Regiobijeenkomst HSF “Midden Nederland”:

Er is niet deelgenomen aan deze bijeenkomst i.v.m. ziekte of vakantie.

•Wedstrijden:
• De wintercompetitie is goed bevallen. 10 tot 11 deelnemers.
• De BBQ-wedstrijd is goed bevallen. Voor herhaling vatbaar.
• Hoe we dit jaar gaan vissen (links en rechts van de kribben) hangt af van het aantal deelnemers. We verwachte er     2017 meer en gaan voor aanvang van de competitie met hen hierover in overleg.
• Er is geprobeerd het wedstrijdprogramma af te stemmen met de Graskarper uit Duiven dit is helaas maar     gedeeltelijk gelukt.
•“Slechtlopende plaatsen” hebben we niet meer. We vragen wel elkaar te helpen.
• Albert Bruins wordt voorgedragen als wedstrijdcommissielid. Aangenomen.


8.Rondvraag.
• Henk Hoegen: ik wil het bestuur bedanken voor de prachtige fruitmand die ik mocht ontvangen tijdens mijn ziekte.
• Theo van de Peppel: hoe is de dekking in de aansprakelijkheidsverzekering bij onweer?
• Harry Knuman: zou kunnen vallen onder handelen of nalaten wat zoveel wil zeggen dat er alles aan gedaan moet     worden om ongelukken te voorkomen. (een activiteit bij bepaalde weersomstandigheden op tijd beëindigen).
• Theo van de Peppel: ik wil graag aangeven dat ik blij ben met dit goede bestuur!
  Harry Knuman: dank voor deze positieve woorden.


9.Sluiting. 22.30uur.

De voorzitter bedankt een ieder voor de positieve inbreng en wenst iedereen wel thuis