Notulen jaarvergadering 2016


Aanwezig:7 leden en 3 bestuursleden.
Afgemeld:Henk Klomp
Hans Schlotter (ziek)
Theo v. d. Peppel (ziek)
Henk Hoegen (ziek)
René Schutte

1.Opening.
De opening om 20.15 uur door voorzitter H. Knuman.

2.Notulen jaarvergadering 2015 en mededelingen secretaris.

Er zijn geen op- of aanmerkingen.
De notulen worden bij deze vastgesteld. Met dank aan de secretaris.

Aantal leden per 31-12-2015 totaal: 521

VISpashouder:451
Jeugd: 10
Extra VISpashouder: 60

3.Financieel verslag penningmeester.
Aart Matser:ik zie dit jaar een “kopje” steiger, die stond er vorig jaar niet.
Nellie Wieggers: heeft te maken met de grote uitgave die we hebben gedaan voor de planken. Andere jaren waren de kosten minimaal en vielen ze onder regulier onderhoud.
Aart Matser: de inkomsten van het steiger mis ik.
Nellie Wieggers: die vallen onder de contributie.
Albert Bruins: kan de vereniging voor die grote kosten voor het steiger nog een bijdrage krijgen van Sportvisserij Nederland?
Harry Knuman: wij gingen er vanuit dat dit afhankelijk is van de grootte van de reserves die een vereniging heeft. Maar we kunnen eens navragen.

Verslag wordt goedgekeurd.

Met dank aan Nellie Wieggers.4.Kascontrole.
Voor het jaar 2015 is de kas gecontroleerd door Theo van de Peppel en René Schutte.
De kas is in orde bevonden. Alles zag er overzichtelijk uit. Beiden zijn afwezig en kunnen de verklaring niet ondertekenen.
Theo en René bedankt!

Voor de kascontrole van 2016 meldt Chris Rewinkel zich. Hij volgt Theo van de Peppel op en vormt volgend jaar met René Schutte de kascontrolecommissie.

5.Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar zijn dit jaar Hans Schlotter.
De vergadering wordt gevraagd of hier bezwaar tegen is.
Chris Rewinkel: Ja en nee. Chris is verbaasd dat er in het Angerlo’s Nieuws staat dat men moeilijk aan nieuwe bestuursleden kan komen en dat René Schutte, die zich had aangemeld als kandidaat bestuurslid, niet in het bestuur wordt geaccepteerd?
Harry Knuman: Er is hierover in het bestuur uitgebreid over gesproken en tot dit besluit gekomen.
Rik Wilpshaar: Hoe kan het bestuur tot dit besluit komen. Zo ontstaat er willekeur. Dat het bestuur alleen mensen in het bestuur accepteert die zij willen.
Harry Knuman: Zit wat in. We gaan het in het bestuur nog eens bespreken.

Hans Schlotter wordt herkozen.

Henk Klomp 40 jaar bestuurslid.

Harry Knuman leest een stuk voor over wat Henk zoal voor de vereniging heeft betekent. Het verhaal wordt geplaatst op de site van “Ons Genoegen”.

6.Pauze.

7.Verenigingsmededelingen.

•Clubgebouw:
•Regulier onderhoud en schoonmaakacties.
•Chris Rewinkel: al eens eerder aangegeven dat het fijn zou zijn als meerdere mensen hierbij zouden helpen.


•Visbotensteiger:

•Afgelopen jaar een aantal drijvers gevuld en de nieuw aangeschafte kunststof delen erop bevestigd ter vervanging van planken. Er moeten nu nog van drie steigers drijvers worden gevuld en van een groot deel de planken worden vervangen. Het is de bedoeling dat het dit jaar wordt afgerond.


•Handhaving:
•Bijeenkomst bezocht politie / BOA / controleurs bij politie Zevenaar.
Behandelde onderwerpen:
oIncidenten worden met allen betrokken verenigingen gedeeld. Hiervoor heeft iedere vereniging elkaars email-adres.
oContactpersoon is Leo Arends.
oFrank Bosman geeft uitleg over de meevistoestemming.
oGeadviseerd wordt om bij het signaleren van beroepsvisser Komen dit met een foto vast te leggen en mailen naar de politie. (Karin H.)

•IJsselcombinatie:
•Geen bijzonderheden.

•Diversen:
•De toegang tot de “Valeplas” aan het Rhederlaag blijft een heet hangijzer.
Deze situatie was reeds bij de Federatie Midden Nederland aangekaart maar een definitief antwoord bleef uit!
Waar in eerste instantie een summiere reactie kwam kregen we na een boze mail van het bestuur van “Ons Genoegen” het uiteindelijk onderstaande antwoord:
Mijn excuus hiervoor, ik was in de veronderstelling dat wij al lange tijd geleden hadden gereageerd op deze vragen. Ik heb even terug gekeken en zie dat wij er wel intern over hebben gecommuniceerd maar dat het vervolgens niet naar jullie is verzonden. Wij hebben met Leisurelands gesproken over de toegang naar de locatie waar ik destijds met jou ben wezen kijken maar zijn daar samen niet uit gekomen. In eerste instantie leek er ruimte te zijn om alleen voor wedstrijden toestemming te verlenen, maar dat bleek later ook niet meer mogelijk.

Destijds is er gesproken over de ontwikkelingen en dat in het verlengde hiervan veel zou veranderen en er misschien ook nieuwe mogelijkheden voor de hengelsport zouden kunnen ontstaan. Hierover zou ik eens kunnen informeren bij Leisurelands wat de status is van het plan. Over de reden waarom iets niet meer mag heeft Leisurelands met name haar eigen parkeerbeleid als achterliggend argument. Zij willen niet dat er rondom de plas andere parkeermogelijkheden zijn, zij willen dat iedereen op de betaalde parkeerplaatsen parkeert.

•Jeugdwedstrijd, voorjaar 2015 was met een deelname van 9 visser(tjes) een groot succes. Er zijn vier wedstrijden gevist aan de wetering en alle deelnemers vingen elke wedstrijd vis.

•Ook dit jaar doet HSV “Ons Genoegen” Giesbeek weer mee met de “landelijke opschoondag. Dit jaar 19 maart. Graag bij Harry Knuman aanmelden.

•2 april gaan we weer knotten aan het Karpergat. Graag bij Harry Knuman aanmelden.  

•ALV en Regiobijeenkomst HSF “Midden Nederland”:

•Er wordt gezocht naar een coördinator voor wedstrijden en voor handhaving.
•Tijdens de rondvraag vraag HSV “Ons Genoegen” Giesbeek naar de antwoorden n.a.v. de mail over toegang Rhederlaag; geplande stort vervuilde grond in Rhederlaag en dat het vis/looprecht Veerweg uit de lijst van viswateren is gehaald.
Voorzitter Sjaak Koppens beloofd antwoord te geven, zie onder diversen.


•Wedstrijden:

•Chris Rewinkel: er zijn enkele wijzigingen:
oWe gaan dit jaar links en rechts van de kribben vissen.
oDe bonnen voor de verloting tijdens de feestavond wordt afgeschaft. Hiervoor in de plaats komen drie geldprijzen.
•De wintercompetitie is goed bevallen. 10 tot 11 deelnemers.
•De BBQ-wedstrijd is goed bevallen. Voor herhaling vatbaar.
•Grote koppelwedstrijden worden nu afgestemd met anderen verenigingen.
•Gescheiden koppelwedstrijd is afgeschaft.
•Bart Vesterink: kan er weer een snertwedstrijd worden gehouden?
•Chris Rewinkel: gaan we bekijken. 
 
8.Rondvraag.
•Chris Rewinkel: hoe is het afgelopen met de populieren aan het Karpergat?
Harry Knuman: we zijn gaan kijken met Dick Molema van de gemeente Zevenaar. Hij heeft meteen een inspectie gedaan waaruit blijkt dat de bomen niet slecht zijn. Hij gaat ze meenemen in het onderhoudsplan zodat het dode hout eruit gezaagd gaat worden.
•Chris Rewinkel: gaat de wedstrijd tegen Griethausen nog door.
Klaas Polman: ja. 05-05-2016. Klaas regelt met Albert Bruins het buffet.
•Rik Wilpshaar: ik kan het financieel verslag van de jeugd niet vinden in de stukken.
Nellie Wieggers: de specificaties hiervan liggen bij de wedstrijdcommissie. Dit is meegenomen met de kascontrole.
•Rik Wilpshaar: ik vind de bekers van de competitie nou niet echt mooi. Zijn erg groot.
Chris Rewinkel: gaan we bekijken.

9.Sluiting. 22.30uur
De voorzitter bedankt een ieder voor de positieve inbreng en wenst iedereen wel thuis