Notulen jaarvergadering 2015


Aanwezig:6 leden en 4 bestuursleden.

1.Opening.

De opening om 20.15 uur door voorzitter H. Knuman.

2.Notulen jaarvergadering 2014 en mededelingen secretaris.


Er zijn geen op- of aanmerkingen.
De notulen worden bij deze vastgesteld. Met dank aan de secretaris.

Aantal leden totaal:per 31-12-2014: 499

VISpashouder:432
Jeugd: 21
Extra VISpashouder: 46

3.Financieel verslag penningmeester.


Chris Rewinkel: waarom is er zo’n verschil tussen 2012 en 2013 in energiekosten (gas/water/elektra)?
Harry Knuman: zal grotendeels te maken hebben met de nieuwe ketel.
René Schutte: verschil belastingen 2013 2014 wel groot.
Nellie Wieggers: geen verklaring voor. Wordt uitgezocht. Inmiddels bekend dat de boekhouder onder deze post alle kosten m.b.t. onroerende zaak (clubgebouw) heeft geboekt.
René Schutte: verschillen op spaarrekeningen?
Nellie Wieggers: heeft te maken met de betaaldagen (contributie); afdracht Sportvisserij Nederland en Federatie en overboeking van lopende- naar spaarrekening.

Met dank aan Nellie Wieggers.

4.Kascontrole.

Voor het jaar 2014 is de kas gecontroleerd door Theo van de Peppel en
Henk Hoegen. De kas is in orde bevonden. Alles zag er overzichtelijk uit.
Marco en Henk bedankt!

Voor de kascontrole van 2015 meldt René Schutte zich. Hij volgt Marco van de Peppel op en vormt volgend jaar met Henk Hoegen de kascontrolecommissie.

5.Bestuursverkiezing.


Aftredend en herkiesbaar zijn dit jaar Klaas Polman en Harry Knuman, zij worden beiden herkozen.


6.Pauze.


7.Verenigingsmededelingen.


•Clubgebouw:
Dit jaar is er een nieuwe vloerbedekking (vinyl) in de keuken gelegd;
De buitenkant is geschilderd. Met dank aan Klaas en Theo.


•Visbotensteiger:
Geprobeerd wordt dit jaar de laatste twee steigers de drijvers te vullen en verder gaan met het vervangen van planken.

•Handhaving:

Bijeenkomst bezocht politie / BOA / controleurs bij politie Zevenaar.
Behandelde onderwerpen:
Afval van hennepkwekerijen ALTIJD melden bij de politie (0900 8844) zij onderzoeken dit en zorgen er voor dat de gemeente het opruimt;
Uitreiken nachtvisvergunning altijd op naam;
Handhavingsbeleid (afspraken tussen controleurs onderling): zorg er voor dat je samen op één lijn zit. Vissers zullen je anders tegen elkaar uitspelen;
Contactpersoon is Leo Arends.

•Diversen:
De toegang tot de “Valeplas” aan het Rhederlaag blijft een heet hangijzer.
Deze situatie was reeds bij de Federatie Midden Nederland aangekaart maar een definitief antwoord blijft uit!
Inmiddels ook een gesprek gehad met de nieuwe bewoner (Heebing) maar hij verwijst naar de RGV.
Jeugdwedstrijd, voorjaar 2014 was ondanks de geringe deelname (6 visser(tjes) een groot succes. Er zijn vier wedstrijden gevist aan de wetering en alle deelnemers vingen elke wedstrijd vis.
Het bestuur heeft dit jaar het besluit genomen om de ledenadministratie uit te besteden aan het “servicebureau” van Sportvisserij Nederland. Zij dragen zorg voor het innen van de contributie en het uitreiken van de VISpassen.

•IJsselcombinatie:

De “Meun” uit Rheden is om onduidelijke reden uit de stichting gestapt.

•ALV en Regiobijeenkomst HSF “Midden Nederland”:

Speciale avond bezocht voor een presentatie van het “servicebureau” voor het uitbesteden van de ledenadministratie. Ook de “online bestelmodule” werd hier gepresenteerd. Deze is inmiddels door Henk Klomp en René Schutte op onze site geplaatst.
Door een wisseling van de wacht bij HSF “Midden Nederland” (nieuw administratieve medewerker) zijn diverse verenigingen NIET uitgenodigd voor een bijeenkomst in juni. “Ons Genoegen” trof het ook.


•Wedstrijden:

Chris Rewinkel: er zijn enkele wijzigingen in de verdeling van de kribben.
We gaan dit jaar, als het aantal deelnemers het toelaat, vissen in “een kom”.
Zo kan men links èn rechts van een krib vissen.
Marco van de Peppel: er is inmiddels een nieuwe telefoon aangeschaft voor de aan- afmeldingen wedstrijden.


8.Rondvraag.


Chris Rewinkel: vanuit de wedstrijdcommissie de vraag voor nieuw weegschalen. Van de huidige zijn er nog enkelen goed. De rest heeft afwijkingen van wel 300 gram.
Harry Knuman: kijk rond en kom met een voorstel.
Hans Schlotter: ik ga naar de Visma. Misschien is er wel een mooie aanbieding.
René Schutte: worden de vragen die op de site worden gesteld beantwoord?
Harry K.: ja. Henk Klomp houdt deze in de gaten en beantwoord deze, evt. na overleg met bestuur.
Aart Matser: ik stop met het penningmeesterschap bij de wedstrijdcommissie.
Harry K: Jammer, wij hadden het idee dat dit goed ging. Bedankt voor de jaren dat je het gedaan hebt. Theo van de Peppel neemt het stokje over.
Aart zegt toe Theo in te werken,.
Henk Hoegen: vanaf januari 2015 mag men een vismaat meenemen die geen vergunning heeft. Geldt dit ook voor verenigingswater?
Harry K.: ja.
Albert Bruins: ik ben federatiecontroleur maar hoor nooit iets over acties die gaan plaatsvinden.
Harry K.: dat komt omdat je geen verenigingscontroleur bent. Dergelijke acties worden gecoördineerd vanuit de federatie naar de verenigingen die vervolgens hun controleurs inschakelen.
René Schutte: het lijkt er op dat Albert verenigingscontroleur wil worden!
Albert Bruins: ja dat wil ik wel.
Harry K.: gaan de andere controleurs hiermee akkoord?
Controleurs (Hans/Henk en René): prima.
Harry K.: bij deze dus welkom.


9.Sluiting. 22.30uur

De voorzitter bedankt eenieder voor de positieve inbreng en wenst iedereen wel thuis