Notulen jaarvergadering 2014


Aanwezig: 5 leden en 5 bestuursleden.

1.Opening.

De opening is om 20.10 uur door voorzitter H. Knuman.

2.Notulen jaarvergadering 2013 en mededelingen secretaris.


Er zijn geen op- of aanmerkingen.

De notulen worden bij deze vastgesteld. Met dank aan de secretaris.

Aantal leden totaal: per 31-01-2014 459 waarvan 3 jeugdleden.

3.Financieel verslag penningmeester.


Nellie Wieggers: deelt mee dat we een andere boekhouder hebben.

Deze heeft het financieel overzicht gemaakt over 2012 en 2013.

Chris Rewinkel: waarom is er zo’n verschil tussen 2012 en 2013 in energiekosten (gas/water/elektra)

Nellie Wieggers: één oorzaak zou kunnen zijn dat het clubgebouw de afgelopen periode vaker is gebruikt (VVV “Last Hope”) maar of dat zo’n groot verschil is?

Klaas Polman: we moeten ons als bestuur beraden of het nog wel uit kan met de bijdrage die we vragen voor het gebruik van het clubgebouw.

Theo van de Peppel: kijkt het bestuur ook naar aanbiedingen van andere energieleveranciers?

Henk Klomp: hebben we tot nu toe niet gedaan maar is zeker de moeite waard. We moeten ook even kijken bij welk van de drie componenten gas/water of elektra de kosten zo zijn gestegen.

Met dank aan Nellie Wieggers.

4.Kascontrole.

Voor het jaar 2012 is de kas gecontroleerd door Piet Wiersma en Marco van de Peppel. Dit jaar (2013) is de kas gecontroleerd door Marco van de Peppel en Henk Hoegen. Voor beide jaren is de kas in orde bevonden. Alles zag er overzichtelijk uit.

Piet, Marco en Henk bedankt!

Voor de kascontrole van 2014 meldt Theo van de Peppel zich. Hij volgt Marco van de Peppel op en vormt volgend jaar met Henk Hoegen de kascontrolecommissie.

5.Bestuursverkiezing.

Aftredend en herkiesbaar zijn dit jaar Nellie Wieggers en Henk Klomp, zij worden beide herkozen.

6.Pauze.

7.Verenigingsmededelingen.


• Clubgebouw:

•Dit jaar is bij een van de lichtkoepels een lekkage gerepareerd.

• Visbotensteiger:

•Geprobeerd wordt dit jaar de laatste twee steigers de drijvers te vullen en verder gaan met het vervangen van planken.

• Diversen:

•De toegang tot de “Valeplas” aan het Rhederlaag wordt aan het eind van de Veerweg erg moeilijk. De nieuwe bewoner heeft de weg voor zijn huis afgezet en langs de Veerweg geldt een parkeerverbod. Deze situatie is inmiddels bij de Federatie Midden Nederland aangekaart.

Het voorlopig antwoord van de Federatie is:

Uiteraard zullen wij ons daarvoor inzetten, maar hebben daarvoor wel

medewerking nodig van verschillende partijen. Ik weet niet in hoeverre RGV straks opnieuw partner wordt, met RGV hebben we tot dusver altijd goede afspraken kunnen maken. Als de Vale Plas naar RGV gaat dan komen we daar vast uit. Op dit moment kunnen wij geen

garanties geven m.b.t. de realisatie van parkeerplaatsen en de bereikbaarheid. Als het zo ver komt zullen wij ons hier voor gaan inzetten en dan bekijken wat de mogelijkheden zijn.

René Schutte is bezig met het maken van een presentatie om de situatie in woord en beeld te brengen. We willen de Federatie uitnodigen om hierover een constructief gesprek aan te gaan.

•Hans Schlotter heeft een controleuravond bezocht in Gaanderen. Hier werden de federatiecontroleurs bijgepraat.• IJsselcombinatie:

•Het beoogde gesprek met Waterschap Rijn en IJssel over de begroeiing van viswateren heeft niet plaatsgevonden. Wel gaan er proeven genomen worden om de overtollige planten te verwijderen. Sportvisserij Nederland heeft een enquête uitgeschreven om hierover

meer te weten te komen. Uitslag hiervan is nog steeds niet bekend.

•Er zijn verenigingen die op hun website een voorziening hebben waar nieuwe leden zichzelf kunnen registreren. Een VBL moet dan geprint worden en een “link” naar Sportvisserij Nederland zorgt er voor dat de registratie daar ook plaatsvindt. Wachten op ervaringen van andere verenigingen.

•De deelname aan de viswedstrijd van de IJsselcombinatie was matig

•Bij vermoeden van overtredingen in de “Havikerwaard”(tegenover het gemaal) kan men bellen naar de BOA van de gemeente Rheden (06 2001 5085)

•ALV en Regiobijeenkomst HSF “Midden Nederland”:


•Voor de nieuwe huisvesting is een voorlopig koopcontract getekend. Inmiddels is het pand gekocht. HSF “Midden Nederland” is nu gehuisvest in Westervoort.

•Handhaving. Nog maar weinig controleurs maken gebruik van het zg. registratie controle systeem (RCS).

•HSF “Midden Nederland” wil graag dat verenigings- cq federatiecontroleurs meegaan met een BOA. “Ons Genoegen” Giesbeek is dit inmiddels al een paar mee geweest.

•HSF “Midden Nederland” heeft jeugdbeleidbeleidsplan gemaakt voor

2014-2018. dit plan bestaat uit zes fasen:

•Vislessen geven op basisscholen (groep 7/8) door federatieve Vismeester;

•Werven van lokale vrijwilligers en opleiden tot Vismeester/coach;

•Aansluitend aanbieden programma vissen voor kids (na vislessen op basisschool;

•Zelfstandig kunnen uitvoeren van jaarlijkse vislessen en viscoach-programma;

•Ontwikkelen van uitdagende jeugdactiviteiten voor deze doelgroep;

•Jeugdparticipatie. (jeugd helpt mee binnen de vereniging).

•Wedstrijden:

•Chris Rewinkel: er zijn enkele wijzigingen in het programma o.a. meer gescheiden koppelwedstrijden.

•Kesslergrondels tellen niet meer mee. (mogen niet bewaard worden).

•Theo van de Peppel is toegetreden tot de wedstrijdcommissie.

•Kan er bij Hebing een verzoek worden gedaan of we bij wedstrijden toegang krijgen tot de “Valeplas”?

•Marco van de Peppel gaat de aan- afmeldingen voor de wedstrijden doen.

•Aart Matser: zaterdag 29 maart gaan we i.h.k.v. de “Landelijke opschoondag” met een aantal mensen lang de IJssel opruimen. Wie nog interesse heeft, meld je aan.


8.Rondvraag.

•Henk Hoegen: heeft wat hulp nodig bij het maaien. Harry Knuman: gewoon iemand bellen.

•Marco van de Peppel: jeugdwedstrijden: is 1 ¾ uur niet te kort.

Harry Knuman: moeten we misschien bekijken of er goed wordt gevangen en hoe de weersomstandigheden zijn.

•Aart Matser: het zou leuk zijn om de jeugd na vier avonden een diploma uit te reiken.

Harry Knuman: goed idee.

•Aart Matser: is het een idee om links en rechts van het gemaal looppoorten te maken waardoor slechtlopen niet over het hek hoeven te klimmen.

•Henk Hoegen: ik zal met dit voorstel naar Weijers gaan. (inmiddels zijn deze al gerealiseerd).

•Chris Rewinkel: vanuit de wedstrijdcommissie wordt er gevraagd al te beginnen met het benaderen van sponsors voor het jaarfeest.

•Henk Hoegen: bij het opstapje links van het gemaal is de draad van de afrastering doorgeknipt.

•Hans Schlotter: zijn er al vorderingen m.b.t. de sponsors voor de jeugdwedstrijden?

•Harry Knuman: Neen.


9. Sluiting. 21.45uur

De voorzitter bedankt een ieder voor de positieve inbreng en wenst iedereen wel thuis