Notulen jaarvergadering 2013


Aanwezig: 10 leden en 4 bestuursleden.


1. Opening.

De opening is om 20.10 uur door voorzitter H. Knuman.

Er wordt door de voorzitter om een minuut stilte gevraag voor degene die ons zijn ontvallen, waaronder oud voorzitter van HSV “Ons Genoegen” dhr. Harry Roelofs.


2. Notulen jaarvergadering 2012 en mededelingen secretaris.

Er zijn geen op- of aanmerkingen.
De notulen worden bij deze vastgesteld. Met dank aan de secretaris.

Aantal leden totaal: ca.500 waarvan 16 jeugdleden.


3. Financieel verslag penningmeester.

Nellie Wieggers: Deelt mee dat bij het inleveren van de stukken bleek dat de boekhouder was opgenomen in het ziekenhuis en uiteindelijk is overleden!
Er worden wel gegevens bekend gemaakt. (Saldi van rekeningen hypotheek etc.)
De financiële afwikkeling zal later plaatsvinden. Daarna zal de kascommissie worden uitgenodigd om alsnog de kascontrole te doen.
Als alles is afgerond zal dit op de site bekend worden gemaakt.
Wie belangstelling heeft kan een afspraak maken om de stukken in te inzien.
Erik Derksen:er kan in deze situatie geen decharge worden verleend.
Harry Knuman: Klopt, maar de situatie is niet anders. Wij hadden het ook liever anders gezien.
Piet Wiersma: Waarom is er een aparte rekening voor Duitsers?
Nellie Wieggers: Deze is speciaal geopend voor afdracht van contributie van Duitse leden. Na invoering van het zg. IBANnr. is deze rekening niet meer nodig en kunnen de Duitse leden rechtstreeks naar onze “eigen” bank overmaken.
Met dank aan Nellie Wieggers.

4. Kascontrole.

Dit jaar wordt de kas gecontroleerd door Piet Wiersma en Marco van de Peppel zij zullen nogmaals een uitnodiging krijgen.(zie agendapunt 3)
Piet en Marco, alvast bedankt!
Voor de kascontrole van 2013 meldt Henk Hoegen zich. Hij volgt Piet Wiersma op en vormt volgend jaar met Marco v/d Peppel de kascontrolecommissie.


5. Bestuursverkiezing.

Aftredend en herkiesbaar is dit jaar Hans Schlotter. Hij wordt herkozen.

6. Pauze.


7. Verenigingsmededelingen.
• Clubgebouw:
• Dit jaar geen bijzondere acties aan clubgebouw. Er is wel lekkage geconstateerd aan een van de lichtkoepels. Hier wordt naar gekeken cq. iets aan gedaan.

• Visbotensteiger:
• Afgelopen jaar van vier steigers de planken vernieuwd. De rest volgt.
Van twee steigers moeten de drijvers eerst nog worden gevuld.

• Karpergat:
Afgelopen voorjaar hebben we de knotwilgen a/h karpergat gesnoeid.
Ook dit jaar weer met te weinig mensen. Het is te hopen dat een volgende keer meer mensen zich melden.

• Diversen:
• In januari 2013 is de nieuwe website van HSV “Ons Genoegen” in de lucht gegaan. Met dank aan René Schutte.
Aad Matser:graag de datums aanpassen Renee.
• Er zijn diverse afgebroken borden hersteld. Met dank aan Jan Ipskamp Klaas Polman en Hans Schlotter.
• In oktober is er een barbecue gehouden voor alle bestuurs- en commissieleden. Het was een geslaagde avond.


• IJsselcombinatie:
• Uitwisselen van viswater. Enkele leden van de IJsselcombinatie willen uitwisseling van alle wateren voor alle leden. HVD Doesburg en HSV “Ons Genoegen” Giesbeek zijn hier niet voor. Door een grotere toeloop van vissers verwachten wij problemen te krijgen met de grondeigenaren waar wij de looprechten van huren.
• Begroeiing viswateren. In diverse (delen van) wateren blijkt dat de begroeiing zo sterk is dat vis onmogelijk wordt. o.a. de Wetering.
Via HF Midden Nederland (Frank Bosman) willen wij een gesprek
arrangeren met Waterschap Rijn en IJssel om te kijken of hier iets aan gedaan kan worden.

• ALV en Regiobijeenkomst HSF “Midden Nederland”.
• Zoals bekend is de afdracht voor de Federatie verhoog van
€ 4,75 naar € 7,-. Dit o.a. i.v.m. de gebrekkige huisvesting van de Federatie.
Eric Derksen gevraagd wat de status op dit moment is.
Eric geeft aan dat het lastig blijkt te zijn een geschikte locatie te vinden.
• De commissie handhaving stelt voor om als (verenigingscontroleur contact te zoeken met een BOA van de Federatie. HSV “Ons Genoegen” heeft in het verleden vaker aan gegeven om het andersom ook te doen. (dat de BOA een verenigingscontroleur mee vraagt. Een verenigingscontroleur weet vaak wel waar de knelpunten in een gebied zitten.


• Er worden nog mensen gezocht voor deelnemen aan VBC in het gebied Arnhem / Rijnstrangen.
• Niels van de Weerd is uitgenodigd om een presentatie te geven
“meer vrijwilligers in korte tijd”.
De slotconclusie die getrokken kon worden is: mensen persoonlijk benaderen. Ook belangrijk is om nieuwe vrijwilligers een taak te geven en er actief mee bezig zijn ze te behouden voor de vereniging.
• Frank Bosman geeft een presentatie over vissterfte.
Frank geeft aan dat voor informatie over virussen men informatie kan vinden op: www.wageningenur.nl.
Geadviseerd wordt om geen vissen over te zetten naar andere wateren.
Bij kadavers in geval van botulisme altijd door de gemeente laten opruimen.
Meer informatie hierover vind je op de site van Sportvisserij Nederland.• Wedstrijden:

• René Schutte: zaterdag 9 maart gaan we i.h.k.v. de “Landelijke opschoondag” met een aantal mensen lang de IJssel opruimen. Wie nog interesse heeft, meld je aan.
• Aart Matser: in het wedstrijdschema op de website staat een foutje. Dit wordt aangepast.
• Er is een plan om een grote wedstrijd te organiseren met aansluitend een barbecue.
• De reglementen zijn aangepast deze worden met alle verslagen nu ook op de site gezet.
• Chris Rewinkel:hoe gaat het straks met de toegang naar de Valeplas. Het schijnt dat het in de toekomst lastig gaat worden om nog overal rond deze plas te komen.
• Harry Knuman: het lijkt me dat als straks de exploitatie klaar is en de plas komt in de lijst van viswateren (HF Midden Nederland) dat de federatie er ook voor ook voor zorgt dat de toegang tot het water ook goed is.
We kennen hier voorbeelden van bij andere wateren.
Ik heb hier vertrouwen in.
• Henk Klomp: je kunt voor wedstrijden op stil water ook uitwijken naar de Oude IJssel. (Angerlose- of Doesburgse kant).


8. Rondvraag.
• Hans Schlotter: een nachtvisvergunning voor Rhederlaag, wordt deze door de federatie verstrekt?
Erik Derksen: Ja, en er kan ook een derde hengel vergunning worden aangevraagd.
• Erik Derksen: de controleurspasjes zijn tot 01-06-2013 geldig. Daarna komen er nieuwe pasjes. Er wordt in de toekomst meer verwacht van federatiecontroleurs, o.a. een aantal controledagen meelopen.
• Aad Matser: er staat tegenwoordig geen sticker meer op de vleesprijzen met informatie over het vlees.
Harry Knuman: we zullen Klaas vragen dit verzoek bij de slager neer te leggen.

• Bart Vestering: hoe zit het met de beroepsvisser?
Harry Knuman: Zie notulen 2012:
Beroepsvisser Koomen heeft alleen “aalvisrecht”. De vangst op aal is nu verboden. Zodra Koomen gesignaleerd wordt graag kijken of hij vist en melden aan AID of Hengelsport Federatie Midden Nederland. Er volgt een lange discussie over wat te doen bij heterdaad en wat er vervolgens mee gedaan wordt door de instanties. Tocht is dit het enige wat wij als sportvisser kunnen doen signaleren en melden. Denk aan foto’s of filmpjes.
• Chris Rewinkel: zijn de aanvragen voor de wedstrijden gedaan?
• Hans Schlotter: Ja. Echter nog geen bevestiging gekregen.
• Henk Hoegen: goede zaak die opruimdag! Eigenlijk zou je die moeten doen als het water laag is. En de witvisvissers maken de meeste rommel.
Harry Knuman: dan wordt je niet door de gemeente gefaciliteerd en moet je zelf het vuil naar het gemeentelijke depot brengen. Dit brengt weer stortkosten met zich mee.

• Harry Knuman: nog een mededeling m.b.t. bezetting clubgebouw. Zoals de meesten wellicht gelezen hebben is er 19 februari jl. brand geweest in het clubgebouw van HSV De Graskarper in Duiven en is een lid van VVV “Last Hope” ernstig gewond geraakt, het gaat gelukkig alweer beter met hem. Het clubgebouw is zwaar beschadigd en zal maandenlang niet meer bruikbaar zijn. Aangezien VVV “Last Hope” elke twee weken op dinsdagavonden activiteiten heeft gepland (kunstvliegen binden, de Algemene Ledenvergadering, sprekeravonden, e.d.) heeft de vereniging een tijdelijke alternatieve ruimte nodig. Hiervoor zijn wij benadert door de secretaris van Vliegvisvereniging “Last Hope”. Wij hebben als vereniging gemeend dat wij deze mensen moesten helpen en hebben met dit verzoek dan ook ingestemd.

9. Sluiting. 21.45uur
De voorzitter bedankt een ieder voor de positieve inbreng en wenst iedereen wel thuis.